Przenieś konto do Credit Agricole i zyskaj do 200 zł premii

200 zł premii za przeniesienie konta do Credit Agricole

W promocji w Credit Agricole w łatwy sposób zyskać można premię za przeniesienie konta. Warunki promocji ,,Przenieś konto II" są dość łatwe do spełnienia. Wystarczy otworzyć konto, zapewnić stały wpływ wynagrodzenia na kwotę minimum 1500 zł przez okres 3 kolejnych miesięcy kalendarzowych by otrzymać premię. Niezbędne do tego jest również odwiedzenie placówki banku, ponieważ w oddziale banku trzeba wypełnić kilka formularzy, które potwierdzają udział w promocji. 

Regulamin promocji: ,,Przenieś konto II"

 • promocja obowiązuje do odwołania
 • oferta dostępna jest w placówkach bankowych 
 • uczestnik promocji powinien zawrzeć umowę o prowadzenie konta wraz z kartą debetową z dostępem do bankowości elektronicznej wraz z wyborem wyciągiem w formie elektronicznej
 • klient powinien również złożyć wniosek wraz z pełnomocnictwem potwierdzającym to, że będzie zapewniał stałe wpływy z tytułu wynagrodzenia z tytułu nowo otwartego konta
 • uczestnik promocji musi również wyrazić wszelkie zgody marketingowe oraz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz poda w tym celu swój numer telefonu oraz adres e-mail
 • z oferty nie może skorzystać klient, który w okresie do 1 roku przed datą otwarcia konta był posiadaczem konta indywidualnego
 • regulamin

Stałe wpływy na konto

 • uczestnik promocji powinien wypełnić oraz podpisać: ,,Zlecenie przekazywania środków" oraz wskazać we wniosku z pełnomocnictwem nazwę i adres instytucji przekazującej wynagrodzenie, która ma być powiadomiona przez bank o zmianie rachunku bankowego klienta 
 • klient musi również zapewnić wpływ na konto, co najmniej raz w każdym miesiącu kalendarzowym, kwoty zdeklarowanej we wpływie wynagrodzenia na kwotę nie mniejszą niż 1500 zł 

Pełnomocnictwo

W celu przeniesienia konta klient otwiera konto oraz składa wniosek wraz z pełnomocnictwem, który zawiera: 

 • nazwę dotychczasowego banku 
 • prawidłowy numer rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, użytkowanego w dotychczasowym banku
 • dyspozycję zamknięcia rachunku w dotychczasowym banku z zachowaniem umownego wypowiedzenia
 • nazwę i adres instytucji przekazującej wynagrodzenie, która ma być powiadomiona przez bank o zmianie rachunku bankowego przez klienta
 • wniosek z pełnomocnictwem powinien zostać złożony w momencie podpisania umowy konta lub nie później niż w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy konta

Wypłata premii 

 • klient, który spełni warunki opisane w regulaminie jest uprawniony do otrzymania jednorazowej premii w wysokości 100 zł
 • wypłata premii na rachunek klienta nastąpi nie później niż do końca miesiąca kalendarzowego po spełnieniu przez klienta wszystkich warunków opisanych w regulaminie
 • klient nie otrzyma premii jeśli zapewni wpływu na konto bądź w dniu wypłaty premii nie będzie posiadaczem karty płatniczej wydanej do konta

Uwaga: Aby zyskać 200 zł premii należy przez 3 kolejne miesiące zapewnić wpływ deklarowanego wynagrodzenia w wysokości 3000 zł 

Program poleceń

 • bank pozwala posiadaczowi rachunku zarobić poprzez skuteczne polecenie konta w Credit Agricole
 • aby przystąpić do programu poleceń wystarczy odwiedzić placówkę banku bądź zarejestrować się w programie poprzez stronę internetową: www.credit-agricole.pl/polecam i wypełnij formularz przystąpienia do programu
 • po zapisaniu się do programu należy odebrać kod polecający, który zostanie wysłany za pośrednictwem wiadomości sms i wiadomości e-mail
 • kod polecający należy przekazać znajomym, którzy zdecydują się otworzyć konto
 • za każde skuteczne polecenie bank wypłaci klientowi 50 zł premii
 • maksymalnie w programie poleceń zyskać można 500 zł 

>>> Otwórz konto w Credit Agricole <<<