Zyskaj premię 200 zł za przeniesienie konta bądź zwrot za rachunki w promocji konta w Credit Agricole

Załóż konto w Credit Agricole i zyskaj 200 zł premii za przeniesienie bądź zwrot za rachunki do 300 zł bądź 50% premii CAsaver

Credit Agricole dotąd był uznawany za dość drogi bank. Tym razem bank postanowił nieco zmienić swoją ofertę by zachęcić Polaków by skorzystali z ich usług. Do oferty zostało wprowadzone nowe konto osobiste zwane. Nowe Konto Dla Ciebie. Otwierając to konto ma możliwość wybrania promocji z jakiej chcę skorzystać. Klient może wybrać premią 200 zł za przeniesienie konta, do 300 zł zwrotu za rachunki oraz 50% premii korzystając z usługi CAsaver. Nowe Konto dla Ciebie jest bardzo tanie w utrzymaniu. Wystarczy aktywnie korzystać z konta to jest zapewnić wpływ na konto w wysokości minimum 1000 zł oraz dokonać jedną płatność bezgotówkową by zostać zwolnionym z podstawowych opłat. Bank Credit Agrciole często prowadzi różne promocje głównie kredytów gotówkowych. 

Regulamin promocji

Jak spełnić warunek stałych wpływów na konto ? 

 Uczestnik promocji spełni warunek zapewnienia stałych wpływów na konto, jeżeli zapewni wpływ na Konto kwoty zadeklarowanej w „Zleceniu przekazywania środków” co najmniej raz w każdym miesiącu kalendarzowym, przy czym pierwszy wpływ na Konto nastąpi najpóźniej do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego przypadającego po dniu otwarcia konta.

Jak otrzymać premię za przeniesienie konta ? 

 • aby przenieść konto z innego banku uczestnik promocji powinien złożyć , nie później niż w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy konta, podpisany przez siebie wniosek z pełnomocnictwem
 • we wniosku z pełnomocnictwem uczestnik promocji powinien podać takie dane jak: nazwę dotychczasowego banku, pełny numer konta w dotychczasowym banku, dyspozycję zamknięcia rachunku w dotychczasowym banku, nazwę oraz adres instytucji przekazującej wynagrodzenie
 • uczestnik promocji otrzyma jednorazową premię za przeniesienie konta w zależności od kwoty stałych wpływów na koncie: otrzyma 100 zł premii - jeżeli zapewni wpływ na konto w wysokości co najmniej 1000 zł przez okres 3 miesięcy kalendarzowych; 200 zł premii - jeżeli zapewni wpływ na konto w wysokości 3000 zł przez okres 3 miesięcy kalendarzowych
 • bank przekażę kwotę premii na rachunek konta nie później niż do końca kolejnego miesiąca kalendarzowego po zapewnieniu przez uczestnika promocji trzeciego wpływu na konto 

Jak otrzymać premię zwrot za rachunki ? 

 • uczestnik promocji może otrzymać premię – zwrot za rachunki w wysokości 5% wartości płatności promocyjnej z tytułu opłat za media
 • maksymalna łączna kwota premii w okresie 12 kolejnych miesięcy od momentu przystąpienia do promocji wynosi 300 zł
 • przed pierwszą realizacją danej płatności promocyjnej uczestnik promocji przedstawia bankowi potwierdzenie płatności
 • uczestnik promocji może przedstawić potwierdzenie płatności: w oryginale w placówce banku bądź w postaci pliku elektronicznego lub internet za pośrednictwem formularza internetowego pod adresem: www.credit-agricole.pl/oszczedzaj-na-rachunkach
 • plik elektroniczny powinien być w formacie JPG, PNG lub PDF (maksymalny rozmiar pliku to 500 kB)
 • przed przekazaniem pliku elektronicznego uczestnik promocji musi zdefiniować w serwisie internetowym CA24 odbiorcę płatności (skrócona nazwa odbiorcy oraz numer rachunku bankowego odbiorcy płatności muszą, być zgodne z informacjami wprowadzonymi w formularzu i z danymi umieszczonymi na potwierdzeniu płatności)
 • bank przyznaje uczestnikowi promocji premię w danym miesiącu kalendarzowym, jeśli w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym płatność promocyjną, uczestnik promocji zapewnił wpływ na konto w kwocie co najmniej 1 000 zł
 • premia księgowana jest na rachunku konta uczestnika promocji natychmiast po realizacji płatności promocyjnej z konta za pomocą przelewu, zlecenia stałego lub polecenia zapłaty

Jak otrzymać premię CAsaver z premią 50% ? 

 • uczestnik promocji może otrzymać premię w wysokości 50% wartości transakcji zrealizowanych w ramach usługi CAsaver
 • maksymalna łączna kwota premii w okresie 12 kolejnych miesięcy od momentu przystąpienia do promocji wynosi 300 zł
 • maksymalna miesięczna kwota premii wynosi 25 zł 
 • aby otrzymać premię uczestnik promocji uruchamia usługę CAsaver, wskazując rachunek Oszczędzam powiązany z usługą i korzysta z niej zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie konta
 • bank przyznaje uczestnikowi promocji premię w danym miesiącu kalendarzowym, jeśli w poprzednim miesiącu kalendarzowym uczestnik promocji zapewnił wpływ na konto w kwocie co najmniej 1 000 zł oraz zrealizował transakcje bezgotówkowe kartą wydaną do konta w kwocie co najmniej 300 zł
 • premia wypłacana jest na Rachunek Oszczędzam na koniec każdego miesiąca kalendarzowego, pod warunkiem spełnienia przez uczestnika promocji warunków otrzymania premii.
 • bank przestaje wypłacać premię, jeśli uczestnik promocji w trakcie okresu korzystania z promocji wyłączy i ponownie włączy usługę CAsaver lub zmieni Rachunek Oszczędzam powiązany z usługą CAsaver

Usługa CAsaver

Za każdym razem, gdy płacisz kartą do konta, kwota automatycznie zaokrągla się w górę – do wartości, którą sam ustalisz. Kwota zaokrąglenia trafia na Twój oprocentowany Rachunek Oszczędzam. Sam zdecydujesz do jakiej kwoty zaokrąglasz dla przykładu wybierasz zaokrąglenie do 5 zł. Płacisz kartą 33,33 zł i otrzymujesz na rachunek konta zwrot w wysokości 1,67 zł. 

 Nowe konto dla Ciebie

 • 0 zł za prowadzenie konta pod warunkiem, że klient zapewni wpływ na konto w wysokości 1000 zł oraz dokona minimum jedną płatność bezgotówkową
 • 7 zł jeśli wyżej opisany warunek nie zostanie wypełniony
 • 0 zł za używanie karty płatniczej pod warunkiem, że na konto klienta wpłynie 1000 zł oraz zostanie dokonana minimum jedna płatność bezgotówkowa
 • 9 zł za używanie karty płatniczej jeśli nie zostanie spełniony wyżej opisany warunek
 • 0 zł za wypłatę gotówki z z bankomatów w placówce banku
 • 0 zł/5 zł  za wypłatę gotówki z pozostałych bankomatów w Polsce 0 zł jeżeli na konto wpłynie minimum 1000 zł oraz zostanie dokonana minimum 1 płatność bezgotówkowa 
 • 0 zł za standardowy przelew przez internet
 • 7 zł za przelew ekspresowy

>>> Nowe Konto dla Ciebie <<<