Otwórz konto w mBank i odbierz do 150 zł

Ekonto z premią do 150 zł 

Niedawno wystartowała promocja związana z ekontem. W promocji klient może zyskać zwrot za transakcje bezgotówkowe dokonane kartą bądź przy użyciu BLIK. Premia będzie wypłacana przez 5 kolejnych miesięcy kalendarzowych. Wysokość premii jest uzależniona od liczby transakcji dokonanej przez klienta. Od 5 do 9 transakcji klient otrzyma 10 zł premii, od 10 do 14 transakcji 20 zł premii, a od 15 i więcej transakcji 30 zł premii. 

Jak zyskać 150 zł premii ? 

 • promocja trwa od 20.08.2018 r. do 14.01.2018 r. 
 • z promocji może skorzystać nowy klient banku
 • przez pojęcie nowego klienta bank rozumie osobę, którą począwszy od 1.01.2016 r. nie była bądź nadal nie jest posiadaczem bądź współposiadaczem rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego bądź rachunku oszczędnościowego o numerach rozliczeniowych 1140 2014 lub 1140 2017
 • aby skorzystać z promocji należy złożyć wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego ekonto z taryfą standard bądź plus wraz z wnioskiem o wydanie karty płatniczej 
 • uczestnik promocji powinien zaakceptować zawarte na wniosku oświadczenie w części: ,,X Oświadczenia"
 • uczestnik promocji powinien także zawrzeć umowę o prowadzenie konta przy czym nie może to być konto wspólne
 • nagrodą w promocji jest premia w wysokości maksymalnej w wysokości do 150 zł za wykonywanie transakcji kartą bądź przy użyciu aplikacji BLIK
 • premię za transakcje będą wypłacane w postaci zwrotu na rachunek ekonto promocyjne, w wysokości 10 zł za każde kolejne 5 transakcji, nie więcej jednak niż 30 zł miesięcznie
 • premia będzie naliczana w ten sposób: od 5 do 9 transakcji klient otrzyma premię w wysokości 10 zł; od 10 do 14 transakcji klient otrzyma zwrot w wysokości 20 zł; od 15 transakcji lub więcej transakcji w kolejnym miesiącu klient otrzyma zwrot 30 zł 
 • łączna wartość premii za transakcje w okresie kolejnych 5 miesięcy wynosi maksymalnie 150 zł
 • pierwsza premia za transakcje zostanie naliczona po upływie pierwszego miesiąca licząc od tego, kiedy uczestnik przystąpił do promocji
 • premia za transakcje zostanie wypłacona w kolejnym miesiącu kalendarzowym
 • klient ma prawo do otrzymania premii przez 5 kolejnych miesięcy kalendarzowych 
 • uczestnik promocji otrzyma premię jeśli dokona wymaganą liczbę transakcji kartą bądź BLIK oraz na konto klienta musi wpłynąć minimum 1000 zł, przy czym nie może to być przelew z innego banku, którego uczestnik jest właścicielem
 • uczestnik promocji powinien także przynajmniej jeden raz w miesiącu zalogować się do aplikacji mobilnej banku
 • przez transakcje rozumie się bezgotówkowe transakcje zakupu w punktach handlowo - usługowych dokonane kartą bądź BLIK
 • do transakcji nie wlicza się transakcji anulowanych 
 • jeśli w trakcie promocji uczestnik przekształci swoje konto na inne automatycznie przestanie brać udział w promocji 
 • regulamin

 Koszt prowadzenia ekonta w taryfie standard

 

 

 •  prowadzenie rachunku 0 zł,
 • przelew internetowy 0 zł,
 • miesięczna opłata za kartę 0 zł jeśli wykonano min. 5 transakcji w przeciwnym razie opłata wyniesie 4 zł, 
 • wypłaty gotówki min. 100 zł w bankomatach mBanku, Sieci Euronet, Planet Cash oraz Banku Zachodniego WBK S.A. za 0 zł,
 • za wypłatę gotówki w ww. bankomatach poniżej 100 zł opłata wyniesie 1,3 zł,
 • wypłata gotówki w pozostałych bankomatach 7 zł bez względu na wielkość kwoty.

>>> Ekonto + 150 zł premii <<<